GLIWICE ul. Piaskowa 26
Drewno kominkowe - Śląsk Tarnowskie Góry drewno kominkowe Firewood Gliwice Katowice Zabrze

LEGALNOŚĆ DREWNA

Firma Drewbud Centrum pozyskuje drewno wyłącznie z Lasów Państwowych zlokalizowanych głównie na terenie województwa śląskiego i opolskiego.
Posiadając udokumentowane źródło pochodzenia drewna jesteśmy tym samym wiarygodnym sprzedawcą drewna dla Państwa jako naszych Klientów.
Pragniemy podkreślić, że każdorazowo dbamy o to , aby nasz Klient odebrał paragon lub fakturę dokumentującą zakup drewna w naszej firmie.
Wymaga zaznaczenia, iż w dalszym ciągu na znaczącą skalę występuje proceder nielegalnego pozyskiwania drewna, a następnie jego dalszej odsprzedaży.
W związku z powyższą sytuacją pragniemy zwrócić Państwu uwagę na następujące kwestie:

1. Kodeks karny w art. 290 w związku z art. 278 kk jednoznacznie reguluje sankcje karne związane z nielegalnym wyrębem oraz kradzieżą drewna.
Odpowiedzialność ujęta w wyżej wymienionych unormowaniach odnosi się do sprawcy tego czynu i zagrożona jest sankcją do 5 lat pozbawienia wolności.
Jak zaznaczono wyżej sankcja odnosi się do bezpośredniego sprawcy w/w czynu, tym niemniej nie można pominąć w tej analizie art. 291 kk i następnych. Przytoczony artykuł 291 kk oraz kolejne odnoszą się już do nabywcy rzeczy pochodzącej z przestępstwa. Nabywając zatem towar z nielegalnego żródła można narazić się na zarzut m.in. paserstwa umyślnego bądź nieumyślnego.

2. Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. nr 12 z 2011r. - tekst jednolity) normuje m.in. zakres działania Służby Leśnej precyzując w art. 47 uprawnienia Straży Leśnej.
W myśl powyższego artykułu Straż Leśna posiada uprawnienia do:
  • przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadku uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa na zasadach Kodeksu Postępowania Karnego;
  • odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia;
  • prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktów oskarżenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest drzewo lub drewno pochodzące z lasów stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie i na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego.;
W aspekcie powyższego stanu prawnego nabywca drewna nieposiadającego udokumentowanego pochodzenia może być narażony na szereg dotkliwych konsekwencji prawnych.
W przypadku końcowego odbiorcy drewna nieodzownym jest posiadanie paragonu lub faktury dokumentującej nabycie towaru .

3. Ustawa o lasach z dnia 28.09.1991 r. reguluje również pozyskanie drewna z lasów prywatnych. W aspekcie omawianego zagadnienia należy zwrócić uwagę na fakt, iż niejednokrotnie można się spotkać z przypadkami, gdy sprzedawca drewna twierdzi, że drewno pochodzi z jego prywatnych zasobów, a tym samym nie wymaga udokumentowania.
Jest to teza nieprawdziwa.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lutego 1998 r. w sposób jednoznaczny reguluje również zasady cechowania drewna oraz dokumentowania legalności pozyskania drewna w ramach zasobów prywatnych. Powyższe Rozporządzenie ma charakter wykonawczy do ustawy o lasach.
Wobec powyższego w omawianym wypadku dostawca drewna winien również wystawić Klientowi rachunek bądź zawrzeć umowę cywilnoprawną dokumentującą sprzedaż drewna.

4. W opublikowanym Raporcie Zwalczania Szkodnictwa Leśnego – Raport Lasów Państwowych - tylko w 2012 roku odnotowano 6451 przypadków kradzieży drewna.
Powyższa ilość nie tylko obrazuje problem z jakim muszą zmierzyć się Lasy Państwowe, ale również winna unaocznić Państwu ryzyko z jakim wiąże się „ czarnorynkowy” obrót drewnem oraz niejednokrotnie nieumyślny w nim współudział.

Reasumując pragniemy podkreślić, że Państwa dbałość w zakresie każdorazowego żądania udokumentowania sprzedaży drewna w postaci paragonu, faktury czy też umowy sprzedaży, nie wątpliwie zapewnić powinna Państwu poczucie bezpieczeństwa i asekuracji prawnej w aspekcie obecnego obrotu drewnem.

Życzymy udanych zakupów
Drewbud Centrum

  OGRODY   KOMINKI

Legalne pochodzenie drewna kominkowego